امروز، پنجشنبه 30 / 10 / 00

ساعت شروع آزمون 13 الی15 صبح پنج شنبه16/ 02/ 1400 دانش آموزان در این تاریخ بعد از انتخاب آزمون وارد صفحه ثبت نام می شوند با کلیک روی گزینه ثبت نام کاربری ورمز برای خود تعریف و وارد آزمون می شوند( اداره تکنولوژی وگروههای آموزشی استان کهگیلویه وبویراحمد)

هيچ آزمون فعالي يافت نشد!